เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

302 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

นโยบายการรับประกันสินค้า
 
      Sbsoft Chiangmai เป็นเพียงตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า มิใช่ผู้ผลิตสินค้าโดยตรง จำเป็นต้องดำเนินการรับฝากเคลมและส่งคืนสินค้าภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตกำหนดมาอย่างเคร่งครัด จึงขอความร่วมมือกับลูกค้าทุกท่านโปรดศึกษาเงื่อนไขการรับประกันให้ชัดเจนก่อนการตัดสินใจ และโปรดปฏิบัติตามเงื่อนไข เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง ทางจะบริษัทฯไม่ขอรับผิดชอบใดๆอันเกิดจากการผิดเงื่อนไขการรับประกันที่เกิดจากลูกค้าในทุกกรณีและหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพิ่มเติมเงื่อนไขการรับประกันที่ผู้ผลิตได้แจ้งมาในภายหลัง ทางบริษัทฯ ขอดำเนินงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

       หากสินค้าที่ทาง Sbsoft Chiangmai เป็นผู้จัดจำหน่ายให้ จะมีระยะเวลาประกันซ่อมแซมให้ 1 ปี โดยทางลูกค้าต้องทำการส่งอุปกรณ์เข้ามาที่สำนักงานของ Sbsoft Chiangmai ยกเว้นคอมพิวเตอร์ ซึ่งหากอยู่ในระยะประกันจะมีทีมงานฝ่ายบริการนอกสถานที่ โดยต้องทำการแจ้งตามยี่ห้อที่ลูกค้าใช้อยู่ ซึ่งศูนย์จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปยังหน้างาน เพื่อทำการตรวจสอบซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ หากมีอาการเสียตรงตามเงื่อนไขที่ประกัน

 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

       การรับประกันสินค้าจะเริ่มนับระยะประกันจากวันที่ที่ระบุในบิลใบเสร็จการสั่งซื้อเป็นวันแรก และการรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมถึงสินค้าหรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ขัดข้องอันเนื่องมาจาก

 1. สินค้ามีสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก หัก บิ่น งอ ยุบ เบี้ยว ร้าว ทะลุ บางส่วนที่หายไป
 2. สินค้าถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือซ่อมโดยบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการบริษัท
 3. สินค้ามีสภาพซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นกับการใช้งานปกติ หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ มีคราบน้ำ มีรอยสนิม ตะไคร่น้ำ มีรอยไหม้ หรือ PCB มีรอย Print ขาด
 4. สินค้าถูกใช้ผิดวิธี หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
 5. Serial No. ของสินค้าถูกแก้ไขหรือถูกเปลี่ยน
 6. Void Warranty ไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มีรอยฉีกขาด
 7. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า
 8. ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ

 

การรับประกันออกแบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้

 1. กรณีเคลมเปลี่ยนตัวใหม่ : ต้องเป็นสินค้าที่สั่งซื้อไปไม่เกิน 7 วัน (รวมระยะเวลาจัดส่งไปและส่งกลับมา เริ่มนับจากวันที่ที่ระบุในบิลใบเสร็จการสั่งซื้อเป็นวันแรก) และต้องเป็นสินค้าที่ไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัทฯยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันที ใช้ระยะเวลาดำเนินการเปลี่ยนส่งคืนภายใน 7-10 วันทำการ
 2. กรณีเคลมปกติ : ได้แก่สินค้าที่สั่งซื้อไปเกิน 7 วันแล้ว (รวมระยะเวลาจัดส่งไป -ส่งกลับมา นับจากวันที่ในใบเสร็จการสั่งซื้อเป็นวันแรก) ทางบริษัทฯจะต้องนำสินค้าส่งไปที่ผู้ผลิตเพื่อตรวจสอบปัญหาของสินค้าและดำเนินการรับเคลม ในการเคลมซ่อมหรือเปลี่ยนส่งคืนลูกค้าจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจขของผู้ผลิต  ทางบริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการฝากส่งเคลมไปยังศูนย์บริการเท่นั้น มิได้เป็นผู้ดำเนินการซ่อมหรือเปลี่ยนเองใดๆ ใช้ระยะเวลาการดำเนินการเคลมประมาณ 20-30 วันทำการ
 3. กรณีซื้อสินค้าลดราคา : บริษัทไม่รับเปลี่ยนสินค้าในทุกกรณี

 

เงื่อนไขการคืนสินค้าที่สั่งผิด

สินค้าต้องซื้อจาก " Sbsoft Chiangmai เท่านั้น "

       ทางบริษัทฯไม่รับเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้าที่สั่งซื้อไป แล้วอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อของลูกค้าทุกกรณีหรือเกิดจากความไม่พึงพอใจในสินค้า หรือสินค้าไม่มีอาการเสีย/มีความผิดปกติใด ๆที่มาจากการผลิตตามเงื่อนไขการรับประกันที่ระบุไว้ รวมถึงไม่รับคืนเปลี่ยนสินค้าที่ไม่อยู่ในระยะเวลารับประกัน (หากมีเหตุจำเป็นในการขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้าอันเนื่องจากสาเหตุข้างตัน ทางบริษัทมีการหักค่าเสียโอกาสการขาย 10% จากมูลค่าของสินค้าชิ้นนั้นๆตามนโยบายของ บริษัทฯ โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพพร้อมขายดังเดิม)

 

กรณีที่ตรวจพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติ บริษัทฯ มีลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี้

 1. เปลี่ยนด้วยสินค้ารุ่นเดียวกัน
 2. เปลี่ยนทดแทนด้วยสินค้ารุ่นอื่นที่ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเปลี่ยนสินค้า
 3. เสนอลูกค้าเปลี่ยนสินค้ารุ่นเดิมตัวใหม่,ประกันใหม่ โดยลูกค้าจ่ายเงินส่วนต่าง
 4. เสนอลูกค้า Upgrade สินค้า ซึ่งลูกค้าจะได้มีสินค้าที่มีเทคโนโลยีดีกว่ารุ่นเดิม โดยลูกค้าจ่ายเงินในส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทางเราจะโทรแจ้งลูกค้าเพื่อรับทราบและยืนยันการ Upgrade ก่อนทุกครั้ง
 5. หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะรอการเปลี่ยนสินค้า บริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการเข้าของสินค้า โดยประมาณให้ลูกค้าทราบและแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความคืบหน้าเป็นระยะๆ
 6. ซ่อมสินค้าชิ้นนั้นให้ใช้งานได้ปกติ ส่งคืนตัวเดิม
 7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเป็นเงินแทนให้ เฉพาะในกรณีไม่มีสินค้ารุ่นเดิมเปลี่ยนคืนให้หรือสินค้ารุ่นอื่นไม่มีสเปคใกล้เคียงรองรับสินค้ารุ่นเดิมที่ลูกค้าต้องการใช้งาน


** ในกรณีที่สินค้าไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับคืนสินค้า หรือตรวจทดสอบแล้วสินค้าไม่เจออาการเสียตามที่ได้ระบุ
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งสินค้าดังกล่าวกลับคืนแก่ลูกค้า*

 

ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อพบว่าสินค้ามีปัญหา (กรุณาตรวจสอบสินค้าทันทีที่ได้รับสินค้าพร้อมถ่ายคลิปวิดิโอ)

 1. แจ้งปัญหาของสินค้ากับเจ้าหน้าที่และทีมงานเพื่อขอคำแนะนำ
 2. หากต้องส่งสินค้ากลับมาที่บริษัทตามกระบวนการรับประกันสินค้า เมื่อท่านส่งสินค้าแล้วกรุณาเก็บหมายเลขพัสดุเพื่อใช้ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง หากไม่มีเลขพัสดุการจัดส่งสินค้าทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากสินค้าของท่านสูญหาย หรือทางเราไม่ได้รับสินค้าที่ท่านส่งกลับมา
 3. กรุณาแพ็คสินค้าใส่กล่องที่ไม่ใช่แพ็คเกจของตัวสินค้าเหมือนตอนส่งไป โดยสินค้าจะต้องส่งกลับมาครบทุกชิ้นตามที่ได้รับไปทั้งตัวอุปกรณ์หลัก อุปกรณ์เสริม ถุง เอกสาร ฯลฯ รวมถึงแพ็คเกจของสินค้า และต้องไม่มีรอยฉีกขาด/รอยเทปกาว และรอยขีดเขียนใดๆที่แพ็คเกจ เพื่อไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกันสินค้า ในกรณีเปลี่ยนตัวใหม่

 

ระยะเวลาดำเนินการเคลมสินค้า

       ในกรณีเคลมเปลี่ยนตัวใหม่ ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 7-10 วันทำการ (นับจากวันที่ได้รับสินค้าเข้าระบบ) ในกรณีเคลมปกติใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 20-30 วันทำการ (นับจากวันที่ได้รับสินค้า).

 

วิธีส่งเคลมสินค้า

       ** กรุณาแพ็คสินค้าด้วยกล่องอื่นหรือห่อหุ้มกล่องสินค้าด้วยกระดาษหรือซีนเพื่อป้องกันการขีดเขียน แปะเทปกาวใดๆที่ตัวกล่องแพ็กเกจสินค้าจากบริษัทขนส่ง ห้าม!! ใช้กล่องสินค้าเป็นกล่องนอกพัสดุเด็ดขาดมิเช่นนั้นจะเปลี่ยนสินค้าใหม่ไม่ได้ **

       กรณีส่งสินค้าภายใน 7 วัน (รวมระยะเวลาจัดส่ง เริ่มนับระยะประกันจากวันที่ออกใบเสร็จ)

 

ค่าจัดส่งสินค้าเคลม

 1. กรณีสินด้าเสียตั้งแต่ต้นทาง โดยที่ลูกค้ายังไม่ได้ใช้งาน
  - ค่าส่งสินค้ากลับมาทางบริษัทฯ : ทางบริษัทฯ ยินดีจ่ายคืนให้เท่ากับค่าส่งจริง (โดยอ้างอิงจากวิธีของไปรษณีย์ไทย/Flash Express) โดยทางลูกค้าต้องแจ้งขอคืนค่าส่งสินค้าทางช่องทางติดต่อของบริษัทก่อนใน Line : @sbsoftchiangmai (มี@) ทางบริษัทฯจะทำเรื่องโอนค่าส่งสินค้าคือให้ลูกค้า 2-5 วันทำการ
  - ค่าขนส่งกลับไปยังลูกค้า: ทางบริษัทฯ จะส่งกลับให้โดยไม่คิดค่าขนส่ง
 2. กรณีสินค้าเสียหายหลังจากเริ่มใช้งานไปแล้วบ้าง หรือยังไม่ได้ใช้แต่อยู่ในช่วง 7 วัน (นับจากวันที่ได้รับสินค้าตามในระบบขนส่ง)
  - ค่าส่งสินค้ากลับมาทางบรัษัทฯ : ทางลูกค้าต้องออกค่าส่งสินค้ากลับด้วยเองทั้งหมด
  - ค่าขนส่งกลับไปยังลูกค้า : ทางบริษัทฯ จะส่งกลับให้โดยไม่คิดค่าขนส่ง
  3. กรณีสินค้าไม่ได้เสียแต่เกิดจากลูกค้าใช้สินค้าไม่เป็นหรือใช้ผิดวิธี
  - ค่าส่งสินค้ากลับมาทางบริษัทฯ : ทางลูกค้าต้องออกค่าส่งสินค้ากลับด้วยเองทั้งหมด
  - ค่าขนส่งกลับไปยังลูกค้า : ทางบริษัทฯ จะส่งกลับให้โดยไม่คิดค่าขนส่ง

 

การส่งสินค้ากลับ (อ้างอิงที่อยู่ตอนที่ส่งสินค้าไป)
ชื่อผู้รับ Sbsoftchiangmai
ที่อยู่ 555/192 หมู่ 2 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50120
โทร. 053-244240,096-3608205

กรุณาแจ้งข้อมูลใส่ในกล่องพัสดุที่ส่งกลับ
1) ชื่อที่อยู่ในการส่งสินค้ากลับ
2) เบอร์ติดต่อ
3) อาการชำรุดของสินค้า
** หากแจ้งไม่ครบหรือหมดประกัน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือซ่อมสินค้า ***

 

รบกวนลูกค้าตรวจสอบถ่ายวิดีโอก่อนแกะสินค้าทุกครั้ง

ขอบคุณค่ะ

 

 

**อัพเดตข้อมูล 17/8/66**
หมายเหตุ

 • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆอันเนื่องจาก ข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
 • รายละเอียดต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้